Aplinkos ir ekologijos institutas

Straipsniai

Straipsniai leidiniuose įtrauktuose į ISI sąrašą

Abraitienė J., Marozas V. (2011) Seasonal Dynamics of Herbaceous Plants in Kamsa Botanical-zoological Reserve. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Rural Development 2011“ medžiaga. ASU

Augustaitis A., Kliucius A., Marozas V., Beniušis A., Pilkauskas M., Vitas A., Girgždienė R. (2011) Sensitivity of European beech trees to air pollution and meteorological extremes in Lithuania. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Rural Development 2011“ medžiaga. ASU

Raškauskienė A., Gavenauskas A. The Spiritual Essence in the Sustainable Development Conception. Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. Vol. 5, b. 1 (2011), p. 210-215.

Organic Animal Husbandry, Fishery and Apiculture Raškauskienė A., Gavenauskas A. Development in Lithuania. Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. Vol. 5, b. 1 (2011), p. 172-177.

Marozas V. Sasnauskienė J. 2011. Influence of herb layer on the undergrowth of pine forests after shelter-wood cuttings // Rural development 2011: the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 86-90.

Marozas V., Baranauskaitė J., Pėtelis K. 2011. The fallow deer influence on enclose forest vegetation // Rural development 2011: the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 82-85.

Pilkauskas M., Augustaitis A., Marozas V. 2011. Growth peculiarities of European beech trees outside their natural distribution range in Lithuania // Rural development 2011: the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 106-110.

Herzon I., Aunins A., Elts J., Preiksa Z. Intensity of agricultural land-use and farmland birds in the Baltic States. Agriculture, Ecosystems and Environment 125 (2008) 93-100p.

Kučinskienė E., Stiklienė A., Judžentienė A. The essential oil qualitative and quantitative composition in the needles of Pinus sylvestris L. growing along industrial transects // Environmental Pollution. ISSN 0269-7491. 2008, Vol. 155, Issue 3. p. 481-491.

Daugėlienė N., Butkutė R. Changes in phosphorus and potassium contents in soddy-podzolic soil under pasture at the long-term surface application of mineral fertilizers. Eurasian Soil Science, 2008, vol. 41, No 6, p. 638-647.

Čiegis R., Gavenauskas A., Petkevičiūtė N., Štreimikienė D. Ethical values and sustainable development: Lithunian experience in the context of globalisation // Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. ISSN 1392-8619. Vilnius: Technika. Vol. 14(1), (2008).p.29-37.

Steponkaite L., Sabiene N., Hans Christian Bruun Hansen and Ole Kragholm Borggaard. Mobilisation of Cu from soils by dissolved natural and processed humic substances. Ekologija, 2008 Nr. 2, p. 88-92

Даугелене Н., Буткуте Р. Изменение содержания фосфора и калия в дерново-подзолистой почве пастбища при долголетнем поверхностном внесении минеральных удобрений. Почвоведение, 2008, Но. 6, с. 726-736.

Žekonienė V., Daugėlienė N., Skuodienė R., Gavenauskas A. Segetalinės floros tyrimai agrocenozėse su daugiametėmis žolėmis. Žemdirbystė: mokslo darbai /LŽI, LŽŪU - Akademija, 2008, t. 95, Nr. 1, p. 72-87.

Skuodienė R., Daugėlienė N. Daugiamečių žolių, panaudotų žaliajai trąšai, įtaka žieminių kvietrugių ir rugių produktyvumui. Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU - Akademija, 2008, t. 95, Nr. 2, p. 138-152.

Arvydas Povilas Mališauskas, Saulius Kutra Nitrate variation in drainage water under degradation of peat soils. Ekologija. Lietuvos Mokslų akademijos leidykla. V 54 T 4, 2008 239 p.

Marozas V., Racinskas J., Bartkevičius E. Dynamics of ground vegetation after surface fires in hemiboreal Pinus sylvestris forests, Forest Ecol. Manage. ISSN 0378-1127. ELSEVIER, 2007, 250, 47-55p.

Judzentiene A., Stikliene A., Kupčinskiene E. 2007. Chantes in the essential oil composition in the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) under anthropogenic stress. The Scientific WORLD 7(s1), 141 – 150.

Marozas V., Straigytė, L., Sepetiene J. Comparative analysis of alien oak (Quercus rubra L.) and native common oak (Quercus robur L.) vegetation in Lithuania // Acta Biol. Univ. Daugavp. ISSN 1407-8953. Daugavpils, 2007, Vol. p.

Rutkovienė, Vida; Česonienė, Laima. Environment-Friendly Farming as a Pathway to Water Quality Protection // Cereal Research Communications. ISSN 0133-3720. 2006, Vol. 34, No. 1 (2006). p. 73-76.

R. Čiegis, A. Gavenauskas, N. Petkevičiūtė, A. Raškauskienė, E. Bartkevičius An ethical values and sustainable development in the of globalisation. The 4th International conference „Citizens and governance for sustainable development cigsud-2006“, September 28-30, Selected papers, Vilnius.

R. Čiegis, A. Gavenauskas, R. Pranskūnienė, A. Raškauskienė, N. Petkevičiūtė, E. Bartkevičius The importance of spirituality and ethics in the concept of sustainable development. The 4th International conference „Citizens and governance for sustainable development cigsud-2006“, September 28-30, Selected papers, Vilnius.

Paulauskas V., Sabiene N., Zaleckas E. Wastewater sewage sludge leaching and alkaline stabilization. Ekologija, 2006 Nr.4, 76-82.

Rutkovienė V., Kusta A., Česoniene L.. Evaluation of the Impact of Anthropogenic Factors on the Pollution of Shallow Well Water// Ekologija. 2005, Nr. 4., 13-19p.

V.Rutkoviene, A. Kusta, L.Česoniene. Environmental Impact on Nitrate Levels in the Water of Shallow Wells// Polish Journal of Environmental Studies. 2005, vol. 14, No 6 631 – 637 p.

Grigalavičienė I., Rutkovienė V., Marozas V. The Accumulation of Heavy Metals Pb, Cu and Cd at Roadside Forest Soil // Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, Poland, 2005, Vol. 14 (1) 109-115p.

 Marozas V., Grigaitis V., Brazaitis G. Edge effect on ground vegetation in clear-cut edges of pine-dominated forests //Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN 1400-4089. Taylor&Francis group Ltd, 2005, vol. 20 (Suppl. 6), 43-49p.

Brazaitis G., Roberge J.M., Angelstam P., Marozas V., Petelis K. Age-related effects of clear-cut-old forest edges on bird communities in Lithuania //Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN 1400-4089. Taylor&Francis group Ltd, 2005, vol. 20 (Suppl. 6), 59-68p.

Marozas V. Early succession of ground vegetation after clear-cuttings in spruce forests in a boreonemoral zone, Lithuania // Acta Biol. Univ. Daugavp. ISSN 1407-8953. Daugavpils, 2005, Vol. 5 (2), 127-136p.

Marozas V. Grigaitis V. Ground vegetation dynamics of clear-cut edges in pine-dominated forest in Lithuania // Transactions of the Faculty of Forestry of Estonian Agricultural University. 2004, 37, 39-43p.

Marozas V. Diversity of lime forest in the different regions of Lithuania // Acta Biol. Univ. Daugavp. Daugavpils, 2004, Vol. 4 (1), 47-52p.

G. Brazaitis, K. Pėtelis. How birds are influenced by green tree retention in clear-cuts? Acta Biologica Universitatis Daugavpilensis, 2003, vol. 3(1), 1-7.

V. Marozas. Effect of the Lime Forest-Grassland Edge on Graund Vegetation. Acta Biologica Universitatis Daugavpilensis, 2003, vol. 3(1): 41-48.

 Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

Motiejūnaitė J., Brackel W., Stončius D., Preikša Z. Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi. III.// Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2011, t. 17, Nr. 1, p. 39-46. [ISI Master Journal List; CAB Abstracts; VINITI].

Preikša Z., Brazaitis G.. Kriptogamų įvairovė ir gausa skirtingų miško grupių brandžiuose plačialapių ir mišriuose miškuose bei kertinėse miško buveinėse // Miškininkystė. ISSN 1392-2041. 2011, Nr.1 (69), p. 15-25. [CAB Abstracts].

Marozas V., Kupčinskienė E., Stiklienė A. Pušynų gyvosios dirvožemio dangos pokyčiai pusamžiuose medynuose azotinių trąšų įmonės „Achema“ poveikio zonoje // Miškininkystė. ISSN 1392-2041. Kaunas, 2008, Nr. 2 (64), 30-37 p.

Sasnauskienė J., Mirinas S., Marozas V. Medžių – gamtos paminklų būklė Kauno apskrityje // “Vagos”, LŽŪU mokslo darbai, 2008. ISSN1648-116X. Akademija, Nr. 81 (34), p.

Abraitienė J., Marozas V. Lapuočių miškų žolinių augalų sezoninė kaita šiltų orų sąlygomis Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje // “Vagos”, LŽŪU mokslo darbai, 2008. ISSN1648-116X. Akademija, Nr. 79 (32), 7-12p.

Marozas V., Mirinas S., Pačengaitė J. Tuščiavidurio (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte) ir tarpinio rūtenių (Corydalis intermedia (L.) Merat) paplitimas ir jų augaviečių ypatumai Kauno marių regioniniame parke // “Vagos”, LŽŪU mokslo darbai, 2008. ISSN1648-116X. Akademija, Nr. 79 (32), 82-86 p.

Dulskienė V.Vandens užterštumas geležimi ir manganu bei kiti rizikos veiksniai ir įgimtos širdies ydos Vagos Nr. 78 (31) (2008). p. 12-16.

Radzevičius A., Dapkienė M., Česonienė L. Paviršinių vandenų taršos komunalinėmis nuotekomis mažėjimo prognozė Nemuno vidurupio baseine // Vagos. ISSN 1648-116X. Nr. 81 (34) (2008). P..

Daugėlienė N., Žekonienė V. Seasonal dynamics of dandelion (Taraxacum officinale L.) in the permanent grassland. Grassland science in Europe. – 2008, vol. 13, p. 233-235.

Butkutė R., Daugėlienė N. Study of long-term meadow productivity and botanical composition in response to different liming and fertilization. Grassland science in Europe. – 2008, vol. 13, p. 224-226.


Rutkovienė V., Garliauskienė G. Ekologiškų maisto produktų paklausą lemiantys veiksniai // Žemės ūkio mokslai. 2007, T.4, Nr. 2, P. 66-71.

Garliauskienė G., Rutkovienė V. Ekologiškų grūdų ir jų produktų rinkos Lietuvoje formavimasis ir ypatumai // Vagos. 2007, Nr. 76(29), P.42-47.

Marozas V., Mirinas S., Radiševičiūtė Ž. Pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus L.) populiacijų tyrimai Kurtuvėnų regioniniame parke // “Vagos”, LŽŪU mokslo darbai, 2007. ISSN1648-116X. Akademija, Nr. 77 (30), p.

Stikliene A., Kupcinskiene E., Marozas V., Bartkevicius E., Kliucius A. Histological assessment of Pinus sylvestris L. needles along the transect near the nitrogen fertilizer factory. Miškininkystė. ISSN 1392-2041. Kaunas, 2007, Nr.1 (61), Supplement No 1, 30-37p.

Stiklienė A., Sakalauskaitė J., Kliučius A., Bartkevičius E., Kupčinskienė E. 2007. Prie gamyklų augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių paviršiaus savybių kaita. Vagos, 75 (28) p. 20 – 27. ISSN 1648-116X.

Pekarskas, Juozas; Spruogis, Vidmantas; Raškauskienė, Andželika; Gavenauskas, Algirdas. Mineralinių trąšų ir pjūčių skaičiaus įtaka rytinių ožiarūčių bei motiejukų mišinio derliui, cheminei sudėčiai ir pašarinei vertei // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 1392-2130. 2007, T. 37 (59). p. 47-52.

Stiklienė A., Kupčinskienė E., Deltuvas R. 2006. Spyglių simetriškumas prie gamyklų augančiuose pušynuose.-Miškininkystė, 1 (59): 43-52.

Sabienė N. Kalcio jonų poveikis kadmio jonų judrumui dirvožemyje. – LŽŪU mokslo darbai. 2006. Nr. 71 (24), 99-103p.

J. Pekarskas, V. Spruogis, A. Raškauskienė, A.  Gavenauskas. Mineralinių trąšų įtaka rytinių ožiarūčių (Galega orientalis Lam.) sėklų derliui, žiemojimui bei derliaus struktūrai – LŽŪU mokslo darbai. 2006. Nr. 70 (23), 34- 40 p.

Judžentienė A., Šližytė J., Stiklienė A., Kupčinskienė E. 2006. Characteristics of essential oil composition in the needles of young stand of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing along aerial ammonia gradient. Chemija, 4: 1-7.

S.Nominaitis, V.M. Rutkovienė, P.Viškelis. Agrotechninių (ūkininkavimo) sistemų įtaka ‚Elise‘ veislės obelų derliui, produkcijos kokybei ir dirvožemio sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė 25 (4). 2006.

Jonas Račinskas, Vitas Marozas. Pažeminių gaisrų įtaka pušynų fitocenozės komponentams // Miškininkystė, 2005, Nr. 2 (58), 63-74.

Rutkovienė, V. Gražulevičienė V., Česonienė L. Nitratų koncentracijos vandenyje nustatymo metodų palyginamoji analizė // Vagos. 2005, Nr 66(19), p. 55-60.

Rutkovienė V. Kritulių kiekio įtaka šachtinių šulinių vandens taršos pokyčiui // Vagos. 2005, Nr 68(21), p. 128-135.

Brazauskienė D. M., Lazarevičiutė R., Sabienė N.  Sapropelio kilmės ir šaldymo įtaka jo fizikinėms, cheminėms savybėms ir panaudojimui // Vagos, LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2005 Nr. 67(20), p. 75 -82.

Dulskienė V. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais bei kiti rizikos veiksniai ir įgimtos širdies anomalijos // Vagos, LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2005 Nr. 69(22).

Žekonienė V., Daugelienė N. Daugiamečių žolių agrobiologinė vertė // LKMA „Metraštis“ T. 27. 2005, p.377-389.

Žekonienė V., Daugelienė N. Bendros konsultavimo, mokymo, informavimo agropaplinkosaugos ir ekologinio žemės ūkio srityje sistemos reikalingumas šalyje //  LKMA „Metraštis“ T. 27. 2005, p. 369-376.

Čiegis R., Gavenauskas A.. Darnaus vystymosi valdymas: etiniai aspektai. // „Tiltai“ 2005, Nr.5, 31-37.

Rutkovienė V., Raškauskienė A. Building on diversity, innovation and collaboration // Local and organic food and farming around the Baltic Sea. SLU No 40, 2004, P. 78 - 84. 

Paulauskas V.,Sabiene N., Janulis P., Navickas K., Makareviciene V., Lin J., Chen S., Grube M., Zarina D., Dubova L., Berzins A. Biofertizer production from renewable organic wastes. In: Environmental issues and waste maangement in energy and mineral production - SWEMP 2004. Ed. A.G. Pasamehmetoglu, A. Ozgenoglu. Atilim university, Ankara, Turkey, 2004

Sabienė N., Brazauskienė Dalia, Marija, Rimmer David. Sunkiųjų metalų judriųjų formų nustatymas įvairiais ekstrahavimo metodais. Ekologija. 2004. Nr. 1. p.36-41. 

Baležentienė L., Spruogis V."Ožiarūčio žaliosios masės silosavimas su įvairiais augalais ir siloso kokybė. Žemės ūkio mokslai. 2003, Nr. 4, p. 43-49.

Žekonienė V., Janušienė V. Javų derlius nenašiuose lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose taikant tausojamosios žemdirbystės sistemą. LKMA "Metraštis" T. 25. 2004, p239 - 250.

Žekonienė V., Janušienė V. Žaliosios trąšos poveikis humuso bei mineralinio azoto pokyčiams priesmėlio dirvožemyje. Žemės ūkio mokslai. 2004, Nr. 4, p. 1-6.

G. Brazaitis, P. Kurlavičius.Paukščių bendrijų inventorizavimas nedideliuose miško fragmentuose. Ekologija, 2003, Nr4, 8-17p.

V. Marozas, L. Semaškienė. 2003. Liepynų paplitimas ir jų bendrijų floristinės sudėties diferenciacija Lietuvos miškuose. Miškininkystė, 2003, Nr. 2 (54),45-54p.

V. Marozas. Lapuočių miškų sezoninė dinamika Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje.“Vagos”, 2003, Nr. 58 (11), 31-38p.

V. Spruogis, L. Baležentienė , S. Juknevičius. Rytiniu ožiarūčių (Galega orentalis Lam.) Pašarinės vertes tyrimas. "Vagos", 2003 Nr. 29(12) – 23-29p.

N. Sabienė, D.M. Brazauskienė. Kadmio jonų adsorbcija ir desorbcija dirvožemyje. Cheminė technologija. 2003, Nr.3 (29), p.

V. Rutkovienė, D. Baltramaitytė, J. Pekarskas. Ekologinio ūkininkavimo įtaka NPK balansui. "Vagos", 2003 Nr. 29(12),81-86p.

V. Rutkovienė, A. Kusta, S. Kutra, L. Česonienė. Šachtinių šulinių vandens taršos sezoninė kaita. Vandens ūkio inžinerija, 2003, 22(44), 15-29 p.

V. Rutkovienė, A. Sliesaravičius, J. Pekaraskas, A. Gavenauskas. Ekologiškų kviečių grūdų kokybės tyrimai. Maisto chemija ir technologija, 2003, T. 37, Nr. 3.

V. Valenta, M. Gustas, T. Urbonavičius. Klimato įtaka pušinio pelėdgalvio (Panolis flammea  Schiff). Miškininkystė, 2003, Nr. 2 (54), p.

V. Žekonienė, A. Raškauskienė. Sliekų skaičius priklausomai nuo žemdirbystės sistemos.„Vagos“, 2003 Nr. 60 (13), p.

V. Žekonienė, D. Baltramaitytė. Žieminių rugių (Secale cereale) grūdų derlius ekologiškai jautriuose dirvožemiuose atsižvelgiant į priešsėlį ir pasėlių struktūrą. LKMA Metraštis. V. 2003. T22. 469-477p.

V. Žekonienė. Ekologijos samprata pagal Antano Baranausko „Anykščių šilelį“. LKMA Metraštis. V. 2003. T. 23. 55-59 p.