3. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės. Mokymas. Socialinis dialogas

 3.1. Kurias išvardintas prievoles (pareigas) turi vykdyti darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais:

1 Imasi priemonių, kad įmonės statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus

2. Organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti profesinės rizikos vertinimą ir tuo pagrindu įvertina (nustato) faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Nustačius, kad darbuotojų saugos ir sveikatos būklė neatitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja reikiamų priemonių parengimą ir įgyvendinimą

[1 (25.1 ir 25.2 str.)]

 3.2. Kokias prievoles privalo vykdyti darbdaviui atstovaujantis asmuo įrengiant apsaugos priemones darbuotojams?

1. Pagal darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje sprendžia, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti

2. Organizuoja kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą

3. Jeigu kolektyvinės apsaugos priemonės nepakankamai apsaugo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis

4. Organizuoja asmeninių apsauginių priemonių patikrinimus, aprūpina darbuotojus saugiomis darbo priemonėmis

[1 (25.3 str.)]

3.3. Kuriems darbuotojams yra privalomas sveikatos tikrinimas?

1. Darbuotojams, kuriuos veikia profesinės rizikos veiksniai

2. Dirbantiems naktį ir pamaininiams darbuotojams

3. Iki 18 m amžiaus darbuotojams

4. Vykstantiems į komandiruotę darbuotojams

[1 (21 str.)]

3.4. Ką privalo užtikrinti darbdaviui atstovaujantis asmuo, teikdamas darbuotojams informaciją?

            1. Užtikrina, kad darbuotojai įsidarbindami ir darbo metu įmonėje gautų visapusišką informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą įmonėje

2. Kad gautų informaciją apie esančią ar galimą profesinę riziką, parengtas priemones rizikai šalinti ar išvengti

3. Kad gautų informaciją apie Valstybinės darbo inspekcijos atlikto įmonės inspektavimo rezultatus

4. Kad gautų informaciją apie įmonės ekonominės veiklos rodiklius

[1 (25.4 str.)]

3.5. Kokius paminėtus vietinius (lokalinius) dokumentus rengia, tvirtina ir pildo darbdaviui atstovaujantis asmuo arba jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo?

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas

2. Darbuotojų pareigybių aprašymus

3. Paveda darbdavio įgaliotam asmeniui sudaryti darbuotojų sąrašus, kurie dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesinėmis ligomis neteko darbingumo daugiau nei 3 darbo dienoms ir ilgiau

4. Paveda darbdavio įgaliotam asmeniui sudaryti darbuotojų sąrašus, kurie dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesinėmis ligomis neteko darbingumo mažiau nei 3 dienoms, sąrašus, registruoja incidentus

[1 (25.5 ir 25.15 str.)]

3.6. Kokių paminėtų priemonių turi imtis darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo, siekdamas apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio?

1. Pakeisti pavojingas chemines medžiagas nepavojingomis

2. Pakeisti pavojingas chemines medžiagas mažiau pavojingomis

3. Organizuoti darbus taip, kad kuo mažiau darbuotojų patirtų pavojingų cheminių medžiagų poveikį

4. Organizuoti darbus taip, kad pavojingos cheminės medžiagos nekenktų darbuotojo sveikatai

[1 (18 str.)]

3.7. Kurių įvardintų priemonių turi imtis darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo, organizuojant darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įmonėje vidinę kontrolę?

1. Organizuoja rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą

2. Organizuoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso parengimą ir jo pildymą

3. Nustato darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarką įmonėje

4. Tvirtina įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos Nuostatus

5. Įteikia paminėtus Nuostatus Valstybinei darbo inspekcijai

[1 (19 str.)]

3.8. Kas privalo organizuoti pirmosios medicininės pagalbos suteikimą įmonės darbuotojams?

1. Padalinio vadovas

2. Darbdavio įgaliotas asmuo, kai nėra padalinio vadovo

3. Darbdaviui atstovaujantis asmuo, kai nėra padalinio vadovo

4. VDI inspektorius

[1 (29 str.)]

3.9. Ką gali darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, pavesti padalinio vadovui?

1. Įgyvendinti nelaimingų atsitikimų darbe prevencines priemones įmonės padalinyje

2. Įgyvendinti profesinių ligų prevencines  priemones padalinyje

3. Kontroliuoti, kaip įmonės darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų padalinyje

[1 (32 str.)]

3. 10. Kada skiriamos darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės (darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimo atitikties įvertinimas)?

1. Prieš pradedant naudoti naujas įmones ar įmonių padalinius

2. Prieš teikiant į rinką darbo priemones

3. Prieš teikiant į rinką asmenines apsaugos priemones

4. Tiriant nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų aplinkybes ir priežastis

5. Sprendžiant ginčus, kilusius dėl profesinės rizikos įvertinimo duomenų tikrumo

[1 (41 str.)]

3.11. Kam gali darbdaviui atstovaujantis asmuo pavesti įgyvendinti priemones, darbuotojų saugai ir sveikatai įmonėje užtikrinti?

1.VDI inspektoriui

2. Darbdavio įgaliotiems asmenims

3. Padalinių vadovams

4. Visiems paminėtiems asmenims

[1 (32 str.)] 

3.12. Kokios yra dviejų ar daugiau darbdavių pareigos, organizuojant darbus toje pačioje įmonėje, teritorijoje, darbo vietoje?

1. Abu (ar daugiau) darbdaviai privalo organizuoti darbą taip, kad būtų garantuotas saugus darbas visų darbuotojų, neatsižvelgiant į tai, kurio darbdavio žinioje darbuotojas dirba

2. Darbdaviams atstovaujantys asmenys paskiria darbdaviui atstovaujantį asmenį, kurio vadovaujamoje įmonėje atliekami darbai kitai darbdavių veiklai sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas koordinuoti

3. Darbdaviui atstovaujančio asmens paskyrimas įforminamas raštiškų darbdaviams atstovaujančių asmenų susitarimu

4. Darbdaviams atstovaujantys asmenys praneša vienas kitam bei darbuotojams apie galimus pavojus, riziką, atliekant darbus toje pačioje įmonėje

[1 (30 str.)]

3.13. Kokias paminėtas teises turi darbdaviams atstovaujantys asmenys, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata?

1. Leisti įsakymus ir potvarkius dėl darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje

2. Reikalauti, kad darbuotojai dirbdami rūpintųsi savo ir kitų darbuotojų sauga bei sveikata

3. Reikalauti, kad darbuotojai vykdytų jiems privalomų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, kuriuos vykdyti jie buvo apmokyti ir (ar) instruktuoti, reikalavimus

4. Reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi darbo bei technologinių procesų reglamentų, darbo tvarkos taisyklių

[1 (31 str.)]

3.14. Kokias paminėtas teises turi darbdaviui atstovaujantis asmuo skirti darbuotojams, pažeidusiems darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nuobaudas?

1. Skirti drausmines nuobaudas (įspėjimą, papeikimą, atleisti iš darbo)

2. Skirti administracines (pinigines) baudas

3. Reikalauti iš darbuotojo, kad būtų atlyginta visa padaryta žala praradus apsaugos priemones

4. Reikalauti iš darbuotojo, kad būtų atlyginta visa padaryta žala praradus įrankius

[1 (31.2 str.)]

[2 (255 str.)]

3.15. Kokiuose paminėtuose dokumentuose yra nustatomas konkrečios pareigos darbuotojams saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę?

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose (dirbantiems su darbo priemonėmis)

2. Pareigybės aprašymuose

3. Darbo tvarkos taisyklėse

[1 (33.2 str.)]

3.16. Kuriuos paminėtus reikalavimus privalo vykdyti darbuotojai rūpindamiesi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata?

1. Darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus

2. Tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones

3. Savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose įmonės vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų

4. Įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą

5. Laikytis įmonės darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo

[1 (33 str.)]

3.17. Kokias paminėtas teises turi darbuotojas rūpindamasis savo ir kitų darbuotojų sauga bei sveikata?

1. Reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio

2. Sužinoti iš darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai, padalinio vadovo ar kito darbdavio įgalioto asmens ar darbdaviui atstovaujančio asmens apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius

   3. Susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti pakeisti darbą, jeigu valstybinės socialinės medicinos ekspertizės komisija ar sveikatos priežiūros įstaiga nustatė, kad darbuotojas negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų

4. Įstatymųnustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų

[1 (34 str.)]

3.18. Kas yra socialinė partnerystė?

1. Tai darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų, o tam tikrais atvejais ir valstybės institucijų tarpusavio santykių sistema

2. Tai darbuotojų ir Vyriausybės bei savivaldybių santykių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje sistema

3. Tai įmonių darbuotojų ir darbdavių nacionalinė kolektyvinė sutartis

[2 (40 str.)]

3.19. Kokios gali būti kolektyvinės sutartys?

1. Kolektyvinė sutartis valstybės lygiu (nacionalinė)

2. Šakos (gamybos, paslaugų) profesiniu ar teritoriniu (savivaldybės, apskrities) lygiu sudaryta kolektyvinė sutartis         

3. Įmonės (įstaigos, organizacijos) ar jos struktūrinio padalinio lygiu sudaryta įmonės kolektyvinė sutartis

[2 (49 str.)]

3.20. Kokios įtraukiamos paminėtos darbo, profesinės, socialinės ir ekonominės sąlygos bei garantijos įmonės kolektyvinėje sutartyje?

1. Darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo

2. Darbo apmokėjimo organizavimo, darbo ir poilsio laiko

3. Saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, kompensacijų ir lengvatų suteikimo

4. Profesijos, specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei su tuo susijusių garantijų ir lengvatų

5. Kitos šalims svarbios darbo, ekonominės ir socialinės sąlygos bei nuostatos

[2 (61 str.)]

3.21. Kas yra darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais?

1. Bendrųjų ir konkrečių žinių suteikimas bei praktinių gebėjimų vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus mokymas

2. Darbuotojų informavimas apie profesinę riziką įmonėje bei darbo vietoje, apie įmonėje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir išaiškinimas saugių veikimo būdų, privalomų jam atliekant pavestus darbus

3. Darbuotojų instruktavimas

[17 (7 p.)]

[18 (3.2 p.)]

3.22. Kokie vykdomi darbuotojų instruktavimai įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais?

1. Įvadinis

2. Pirminis ir periodinis darbo vietoje

3. Papildomas darbo vietoje

4. Tikslinis darbo vietoje

5. Specialusis darbo vietoje

[18 (27 p.)]

3.23. Kur gali būti įforminamas pirminis instruktavimas darbo vietoje?

1. Instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale

2. Instruktavimų registravimo kortelėje

3. Paskyroje-leidime

4. Rašytiniame nurodyme

[18 (29.5 p.)]

3.24. Kaip ir kur atestuojami darbdaviai arba darbdaviui atstovaujantys asmenys darbuotojų saugos ir sveikatos dalyko žinių?

1. Mokymo institucijos sudarytoje komisijoje

2. Valstybinėje darbo inspekcijoje

3. Žinios privalomai tikrinamos prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas

4. Dirbant  nerečiau kaip kas 5 metai

[19 (3; 5 p.)]

3.25. Kada LR Vyriausiasis valstybinis inspektorius gali pareikalauti, kad darbdavys ar jo įgaliotas atstovas pakartotinai pasitikrintų darbuotojų saugos ir sveikatos žinias?

1. Ištyrus sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe nustatoma, kad darbdavys ar jo atstovas nesusipažinęs arba nepakankamai susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais

2. Ištyrus profesinę ligą ir esant toms pačioms sąlygoms kaip pirmame punkte

3. Nustačius, kad darbdavys ar jo atstovas žinojo apie darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, bet nesiėmė priemonių žinomiems pažeidimams pašalinti

[20 (2 p.)]